Cookies en privacybeleid

 

Bedankt voor uw interesse in onze website www.ntmpatientsurvey.eu, en in de European NTM lung disease Patient Disease Experience survey (ENPADE). Wij zijn ons ervan bewust dat de bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website een belangrijke zorg voor u is. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend om de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven. Bovendien is het voor ons belangrijk dat u als gebruiker te allen tijde weet wanneer en hoe wij welke gegevens van u verzamelen en opslaan en hoe wij deze gebruiken.

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

1. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke partij in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetgeving inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere regelgeving inzake gegevensbescherming is:

admedicum GmbH & Co KG

Industriestrasse 171, 50999 Keulen, Duitsland, Tel: +49 2236/94733-60, Fax: +49 2236/94733-69, E-Mail: dataprotection@admedicum.com, Website: www.admedicum.com

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens, alsmede het type, het doel en de rechtsgrondslag van het gebruik ervan

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u ons per e-mail toestuurt. Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld wanneer u de website bezoekt door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Serverlogbestanden bij bezoek aan de website

The provider of the pages automatically collects and stores information in so-called sever log files, which your browser automatically transmits to us. These are:

 • Browser type en browser versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art 7 para. 1 lit. f GDPR. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website gebruiksvriendelijk en effectief te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of een ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar onze servers of naar de servers van de betreffende derde aanbieders worden teruggestuurd.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gevraagde functies te leveren of om de website te optimaliseren (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, is de verwerking uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten, alsmede de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Deze website gebruikt de cookies vermeld onder Cookiebeleid.

Aanvraag per e-mail of telefoon

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b GDPR, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 (1) (f) GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 (1) (a) GDPR) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

3. Opslagperiode

Tenzij binnen dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een rechtmatig verzoek tot verwijdering doet gelden of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens gewist nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

4. Uw algemene rechten

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming voor gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Recht op toegang, Art. 15 GDPR:

U kunt van de verantwoordelijke voor de verwerking verlangen dat hij bevestigt of hij persoonsgegevens over u verwerkt.

Als een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking om informatie vragen over het volgende:

 • De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties; in laatstgenoemde gevallen kunt u verzoeken te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de overdracht;
 • de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria ter bepaling van de opslagperiode;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Recht op rectificatie, Art. 16 GDPR:

U hebt recht op rectificatie en/of aanvulling jegens de verantwoordelijke partij, indien de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke zal de rectificatie zonder onnodige vertraging uitvoeren.

Recht op wissen, Art. 17 GDPR:

 1. (a) Verplichting tot wissen

U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht deze gegevens zonder onnodige vertraging te wissen, indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig art. 6 (1) a of Art. 9 (2) a GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (1) GDPR (zie Sectie VI) en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (2) GDPR.
 • De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.
 • De persoonsgegevens over u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig art. 8(1) GDPR
 1. b) Informatie aan derden

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de GDPR verplicht is deze te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hebt verzocht dat zij alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens wissen.

 1. c) Uitzonderingen

Het recht op wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is.

 • Voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 2, onder b). 9(2)(h) en (i) en Art. 9(3) GDPR;
 • voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, GDPR, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen; of
 • voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Recht op beperking van de verwerking, Art. 18 GDPR:

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden:

 • indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
 • indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, GDPR (zie afdeling VI) en nog niet is vastgesteld of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Indien u onder de bovengenoemde voorwaarden een beperking van de verwerking hebt verkregen, wordt u door de verantwoordelijke voor de verwerking geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op informatie, art. 19 GDPR:

Indien u het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking tegen de voor de verwerking verantwoordelijke hebt ingeroepen, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of uitwissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U hebt het recht tegen de verantwoordelijke voor de verwerking om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

Recht op gegevensportabiliteit, art. 20 GDPR:

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan de voor de verwerking verantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder dat de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, u belemmert, mits

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) a GDPR of Art. 9 (2) a GDPR of op een overeenkomst krachtens Art. 6 (1) b GDPR en
 • de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Uw recht op verwijdering blijft onaangetast.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Recht op bezwaar, Art. 21 GDPR.

U hebt het recht om per geval bezwaar te maken en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden. Meer informatie vindt u in deel VI van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Recht om de verklaring van toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

U kunt een verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde herroepen tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking. Houd er rekening mee dat de herroeping alleen voor de toekomst geldt. De rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden, blijft onverlet.

Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen met inbegrip van profilering, Art. 22 GDPR:

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - gebaseerd besluit dat voor u rechtsgevolgen heeft of dat u op soortgelijke wijze ernstig treft. Dit geldt niet indien het besluit

 • noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke,
 • wordt toegestaan door wettelijke bepalingen van de Unie of de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten om uw rechten en vrijheden alsmede uw legitieme belangen te beschermen; of
 • gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming.

In de gevallen (1) en (3) neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede uw legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

Voorts mogen uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van de GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, Art. 77 GDPR:

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw klacht richten tot de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal u als klager informeren over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel krachtens artikel 78 GDPR.

5. Recht van bezwaar volgens Art. 21 GDPR

Individueel recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 (1) (e) GDPR (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6 (1) (f) GDPR (gegevensverwerking ter vrijwaring van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden.

In afzonderlijke gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens om directe reclame te maken. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Het bezwaar in de bovengenoemde gevallen kan vormvrij worden ingediend en dient telefonisch of, indien mogelijk, per e-mail met als onderwerp "Bezwaar" te worden gericht aan:

admedicum GmbH & Co KG, Industriestraße 171, 50999 Keulen, Tel: 02236 / 94733-60, Fax: 02236 / 94733- 69, E-mail: dataprotection@admedicum.com, Website: www.admedicum.com

6. Gegevensbeveiliging

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Wij stellen alles in het werk om uw persoonlijke gegevens zo op te slaan dat ze niet toegankelijk zijn voor derden, door alle technische en organisatorische maatregelen te nemen. Bij communicatie per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbeveiliging garanderen, zodat wij u aanraden vertrouwelijke informatie per post te versturen.

nl_NL